mdcu

คำชี้แจง

  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ให้บริการวัคซีน โมเดอร์นา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับกลุ่มดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป หรือ

  • สำหรับหญิงตั้งครรภ์ต้องมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป


กำหนดวันฉีดวัคซีน

 1. เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2565


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 2

  • เคยได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้ (ยกเว้น Pfizer) เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

 2. ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 หรือ

  • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 หรือ

  • เคยได้รับวัคซีน (ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม) + (แอสตร้าเซนเนก้า หรือ โมเดอร์นา) ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 หรือ

  • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

 3. ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค + ซิโนแวค + (แอสตร้าเซนเนก้า / โมเดอร์นา) หรือ

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + (แอสตร้าเซนเนก้า / โมเดอร์นา) หรือ

  • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา หรือ

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + (แอสตร้าเซนเนก้า / โมเดอร์นา) หรือ

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + (แอสตร้าเซนเนก้า / โมเดอร์นา) โดยได้รับเข็มที่ 3 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565


 4. หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน


คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีน ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 1. กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ
 2. ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย
 3. ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน
 4. หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีน